logo
NOTARI KOJIMA JE PRESTALA SLUŽBA
Informacija

Arhivska građa notara kojima je prestala služba notara nalazi se pohranjena u depou Arhiva Republike Srpske u Banjaluci.
Lica koja su zainteresovana, a imaju na to pravo u skladu sa odredbama Zakona o notarima,  mogu se obratiti Notarskoj komori Republike Srpske radi izdavanja otpravka originala, prepisa, otpravka originala u svrhu izvršenja ili drugih izvoda koje su sačinili notari kojima je prestala služba.

U skladu sa odredbama Pravilnika o načinu postupanja sa pečatima, štambiljima, novcem i vrijednosnim papirima i postupku izdavanja otpravaka, odnosno prepisa originala i drugih izvoda iz notarskih akata u slučaju prestanka vršenja poslova notara («Službeni glasnik Republike Srpske» broj 88/14) predsjednik Notarske komore Republike Srpske vrši imenovanje nadležnog notara iz sjedišta notara kojem je prestala služba koji će izdati traženu ispravu.
BANJA  LUKA
BILBIJA NEDELJKA
DŽAJIĆ RADA
KATIĆ TRIFUNOVIĆ SNJEŽANA
MARIĆ BILJANA
MARKOVIĆ MARIJA
MOJOVIĆ IRENA
PLAVŠIĆ MARINKO
RODIĆ MARA
GERDIJAN GORDANA
ŠUBARIĆ MILAN

BIJELJINA
ĆURČIĆ DRAGICA
MARJANOVIĆ DUŠAN

DOBOJ
VASIĆ STAMENKO

ISTOČNO SARAJEVO
ATAJIĆ RAMO
GLADANAC MIROSLAV

MODRIČA
ANDRIĆ NENAD

PRIJEDOR
FILIPOVIĆ SAUD
MULABDIĆ DAMIRKA
PAMUČINA DRENKA
ALEKSIĆ DRAGOJLA

ZAHTJEV ZA IMENOVANJE NADLEŽNOG NOTARA
PREUZMI
Formulari su dati u PDF (Portable Document Format) i za njihovo čitanje potreban je Adobe Reader. Ako nemate ovaj program, besplatno ga možete naći na Web stranici proizvođača softvera.

Sav materijal na ovoj stranici vlasništvo je Notarske komore Republike Srpske i bez odobrenja se ne može koristiti.
© 2013 Notarska komora Republike Srpske.
Sva prava zadržana.