NOTARI KOJIMA JE PRESTALA SLUŽBA
Formulari su dati u PDF (Portable Document Format) i za njihovo čitanje potreban je Adobe Reader. Ako nemate ovaj program, besplatno ga možete naći na
Web stranici proizvođača softvera.
logo

ZAHTJEV ZA IMENOVANJE NADLEŽNOG NOTARA
PREUZMI
Informacija

Arhivska građa notara kojima je prestala služba notara nalazi se pohranjena u depou Arhiva Republike Srpske u Banjaluci.
Lica koja su zainteresovana, a imaju na to pravo u skladu sa odredbama Zakona o notarima,  mogu se obratiti Notarskoj komori Republike Srpske radi izdavanja otpravka originala, prepisa, otpravka originala u svrhu izvršenja ili drugih izvoda koje su sačinili notari kojima je prestala služba.

U skladu sa odredbama Pravilnika o načinu postupanja sa pečatima, štambiljima, novcem i vrijednosnim papirima i postupku izdavanja otpravaka, odnosno prepisa originala i drugih izvoda iz notarskih akata u slučaju prestanka vršenja poslova notara («Službeni glasnik Republike Srpske» broj 88/14) predsjednik Notarske komore Republike Srpske vrši imenovanje nadležnog notara iz sjedišta notara kojem je prestala služba koji će izdati traženu ispravu.

NOTARI KOJIMA JE PRESTALA SLUŽBA NOTARA

Sav materijal na ovoj stranici vlasništvo je Notarske komore Republike Srpske i bez odobrenja se ne može koristiti.
© 2013 Notarska komora Republike Srpske.
Sva prava zadržana.