Влада Републике Српске на сједници одржаној 17.12.2020. године утврдила је текст Нацрта Закона о нотарској служби у Републици Српској.

У саопштењу се даље наводи да су у односу на важећи Закон измијењене су одредбе које се тичу службених сједишта и броја нотара на начин да се за подручје сваке јединице локалне самоуправе у Републици Српској одређује једно службено сједиште нотара. Број нотара у службеном сједишту одређује се узимајући у обзир годишњи број исправа које се нотарски обраде, степен развијености јединице локалне самоуправе као и интерес грађана. Пооштрени су услови за именовање нотара. Прописана су овлаштења помоћницима нотара да обављају све послове осим нотарске обраде исправа и оставинског поступка.

Посебна пажња посвећена је правној сигурности, стога је прописано да ће нотар по службеној дужности, а на терет странке, одмах након закључења правног посла чији је предмет пренос или стицање власништва или других стварних права на непокретностима, поднијети захтјев за упис у јавне евиденције ради провођења закљученог правног посла. Допуњене су одредбе у вези са поступком нотарске обраде исправе код располагања имовине стечене радом супружника у заједници живота.

Побољшане су одредбе везане за дисциплинску одговорност нотара, као и одредбе за надзор над радом нотара који се спроводи од стране Министарства правде и Нотарске коморе. Како би се у појединим сједиштима задржао одређен број нотара, у овом нацрту закона предложено је да се старосна граница за престанак службе повећа са 65 на 67 година.