Нотаријат је једна од најстаријих правничких професија, чији почеци су забиљежени још у римском праву и која у већини земаља Европе има дугу правну традицију и значајан углед.

ГРАЂАНСКО

ПРАВО

НАСЉЕДНО

ПРАВО

ПОРОДИЧНО

ПРАВО

ПРАВО НА

НЕКРЕТНИНЕ

ПРИВРЕДНО

ПРАВО

ОВЈЕРЕ И

ПОТВРДЕ

АКТУЕЛНОСТИ

Влада РС утврдила текст Нацрта Закона о нотарској служби у Републици Српској

Влада Републике Српске на сједници одржаној 17.12.2020. године утврдила је текст Нацрта Закона о нотарској служби у Републици Српској. У саопштењу се даље наводи да су у односу на важећи Закон измијењене су одредбе које се тичу службених сједишта и броја нотара на...

Свака странка слободно бира нотара,
јер је нотар независан и непристрасан.

Циљеви које остварује нотаријат као дио правног система Републике Српске

Правна сигурност

Нотарска служба установљена на принципима латинског нотаријата у свакој земљи доприноси бољем функционисању правне џаве. Нотарска обрада исправа, нарочито у областима промета непокретности, регистрације пословних субјеката је најзначајнији сегмент рада нотара којим се обезбјеђује веома висок степен правне сигурности. Овим путем се обезбјеђује повјерење и ажурност јавних регистара, поспјешује се економски развој, предупређују се дуги и скупи спорови, као и велике штете по грађане, привредна друштва и државу. Са нотарском ђелатношћу у областима промета некретнина ризици су сведени на најмању могућу мјеру.

Растерећење правосуђа и органа јавне управе

Један од основних циљеве нотарске службе је растерећење правосуђа и органа јавне управе у оним пословима који су у складу са природом нотарске службе. Растерећење судова се постиже индиректно путем избјегавања спорова на основу нотарски обрађених исправа (превентивно правосуђе) директно путем преношења одређених надлежности на нотаре из области ванпаничног судства. Нотарска служба у Републици Српској пружа могућност још већег растерећења правосуђа у ванпарничној области, нарочито у областима повјеравања од стране суда, а на основу закона, неспорних оставинских поступака и других ванпарничних поступака.

Ажурност и поузданост јавних регистара

Нотарима је дато у искључиву надлежност вршење нотарске обраде исправа о правним пословима који за предмет имају стицање права власништва и других стварних права на некретнинама, као и оснивачких аката привредних друштава. Избјегнуте су преваре и штете по грађане и државу у областима промета некретнина и оснивања пословних субјеката. Све нотарске исправе се проводе у јавним регистрима, а сам поступак уписа у јавне регистре је убрзан због доказне снаге, квалитета и тачности нотарских исправа. У том погледу остварена је веома квалитетна сарадња са јавним регистрима чија ажурност и квалитет рада употпуњује правну сигурност.

Економичност и еfiкасност

Нотари као носиоци јавне службе у пракси пружају еfiкасну и економичну правну услугу. Наиме, сви послови који су у надлежности нотара веома брзо се завршавају па нема дуготрајног чекања. Затим, нотарски обрађеним исправама које могу бити и извршне исправе, избјегавају се спорови и прескачу се евентуални дуги парнични поступци, а учесницима у правном промету штеди вријеме и новац.