УСЛУГЕ

Нотаријат је једна од најстаријих правничких професија, чији почеци су забиљежени још у римском праву и која у већини земаља Европе има дугу правну традицију и значајан углед.

Правни послови за које је обавезна нотарска обрада исправе:

 • правни послови о регулисању имовинских односа између брачних другова, као и између лица која живе у ванбрачној животној заједници.
 • располагање имовином малољетних и пословно неспособних лица.
 • правне послове којима се обећава неко чињење као поклон, с тим што се недостатак нотарске форме, у овом случају надомјешта извршењем обећаног чињења.
 • правне послове чији је предмет пренос или стицање власништва или других стварних права на некретнинама.
 • оснивачка акта привредних друштава (чл. 68 ЗОН).

Нотарски обрађене исправе, нотарске потврде и нотарске овјере су јавне исправе.
Нотарски обрађене исправе имају пуну доказну снагу о изјавама датим пред нотаром.
Нотарске овјере и потврде имају доказну снагу само у погледу конкретних чињеница о којима се у њима свједочи.


ГРАЂАНСКО ПРАВО

Сви уговори могу имати снагу извршне исправе, што значи да странке могу добити извршни отправак оригинала и покренути директно судско извршење без претходног вођења судског спора, кад су уговорене чинидбе у новцу или замјенљивим стварима или вриједоносним папирима.

Нотар по стицању уговореног услова издаје извршни отправак нотарски обрађене исправе која иде на директно извршење путем суда, јер такав нотарски обрађен уговор има у извршном поступку исти третман као и правоснажна пресуда.


НАСЉЕДНО ПРАВО

 • Уговори о доживотном издржавању.
 • Уговори о уступању и расподјели имовине за живота.
 • Насљедничке изјаве.
 • Тестаменти.

ПОРОДИЧНО ПРАВО

 • Брачни уговори.
 • Уговори о распођели заједничке имовине стечене у браку.
 • Изјаве о признавању очинства и материнства.

ПРАВО НА НЕКРЕТНИНЕ

 • Уговор о продаји, правни послови о преносу или стицању власништва или других стварних права на некретнинама.
 • Уговори о поклону.
 • Уговори о разамјени некретнина.
 • Уговори о заснивању службености.
 • Уговори о заснивању хипотеке (заложног права) на некретнинама.
 • Сачињавање пуномоћи и других исправа у вези претходних послова.


ПРИВРЕДНО ПРАВО

Нотарска обрада оснивачких аката:

 • Оснивачка акта (уговори и одлуке) о оснивања привредних друштава, установа, и других субјеката који се уписују у судски регистар;
 • Нотарска овјера потписа оснивачких аката једночланих д.о.о. са 1КМ оснивачког улога

Нотарска потврда статута и измјена оснивачких аката:

 • Статут и измјене статута.
 • Измјене оснивачких аката усљед статусних промјена и промјена података од значаја за правни промет (промјена оснивача, повећање или смањење капитала, промјена сједишта, назива, дјелатности итд).
 • Код измјена оснивачких аката и статута нотарски записник има карактер јавне исправе и спречава спорове чланова друштава.

Нотарска обрада исправа о правним пословима из привредног права:

 • Уговори привредног права могу имати снагу извршне исправе, што значи да странке могу добити извршни отправак оригинала и покренути директно судско извршење без претходног вођења судског спора.
 • Нотар по стицању уговореног услова издаје извршни отправак нотарски обрађене исправе која иде на директно извршење путем суда, јер такав нотарски обрађен уговор има у извшном поступку исти третман као и правоснажна пресуда.

Привредна друштва су препознала значај и улогу нотарски обрађених уговора са клаузулом пристанка на непосредно принудно извршење, гђе је то могуће (ради се о чинидбама које гласе на новчане износе или замјенљиве ствари или вриједоносне папире), јер се у том случају не води судски поступак о доказивању новчане обавезе једног од уговарача, него нотарска исправа представља извршни наслов и подобна је за извршење.


ОВЈЕРЕ ФОТОКОПИЈА, ПРЕПИСА И ПОТПИСА

 • Овјера свих врста исправа (лична карта, пасош, извод из матичне књиге, свједочанство, диплома…).
 • Овјера преписа (чл.88).
 • Овјера извода из трговачких регистара или пословних књига.(чл.89).
 • Овјера потписа (чл.90).
 • Овјера уговора о закупу пословних просторија и станова.
 • Овјера разних врста изјава.
 • Овјера уговора о продаји моторних возила…

ИЗДАВАЊЕ РАЗНИХ ВРСТА ПОТВРДА

 • Потврда о тренутку предочавања неког писмена (чл.91).
 • Потврда о животу неког лица (чл.92).
 • Потврда о овлашћењу за заступање (чл.93).
 • Потврда о другим чињеницама из регистра (чл.94).
 • Потврђивање закључака органа правног лица (чл.95).
 • Потврда других чињеница (чл.96)…

ПОСЛОВИ ПО НАЛОГУ СУДА ИЛИ ОРГАНА ВЛАСТИ

 • Попис и печаћење оставинске имовине и стечајне масе (чл.67).
 • Процјене и јавне продаје покретних ствари и некретнина у ванпарничном поступку, нарочито добровољне продаје.
 • Раздиоба продајне цијене у извршном поступку.

ЧУВАЊЕ (ДЕПОНОВАЊЕ)

 • Чување и предаја исправа (чл.107)
 • Чување готовог новца и вриједоносних папира (чл. 109)