USLUGE

Notarijat je jedna od najstarijih pravničkih profesija, čiji počeci su zabilježeni još u rimskom pravu i koja u većini zemalja Evrope ima dugu pravnu tradiciju i značajan ugled.

Pravni poslovi za koje je obavezna notarska obrada isprave:

 • pravni poslovi o regulisanju imovinskih odnosa između bračnih drugova, kao i između lica koja žive u vanbračnoj životnoj zajednici.
 • raspolaganje imovinom maloljetnih i poslovno nesposobnih lica.
 • pravne poslove kojima se obećava neko činjenje kao poklon, s tim što se nedostatak notarske forme, u ovom slučaju nadomješta izvršenjem obećanog činjenja.
 • pravne poslove čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava na nekretninama.
 • osnivačka akta privrednih društava (čl. 68 ZON).

Notarski obrađene isprave, notarske potvrde i notarske ovjere su javne isprave.
Notarski obrađene isprave imaju punu dokaznu snagu o izjavama datim pred notarom.
Notarske ovjere i potvrde imaju dokaznu snagu samo u pogledu konkretnih činjenica o kojima se u njima svjedoči.


GRAĐANSKO PRAVO

Svi ugovori mogu imati snagu izvršne isprave, što znači da stranke mogu dobiti izvršni otpravak originala i pokrenuti direktno sudsko izvršenje bez prethodnog vođenja sudskog spora, kad su ugovorene činidbe u novcu ili zamjenljivim stvarima ili vrijedonosnim papirima.

Notar po sticanju ugovorenog uslova izdaje izvršni otpravak notarski obrađene isprave koja ide na direktno izvršenje putem suda, jer takav notarski obrađen ugovor ima u izvršnom postupku isti tretman kao i pravosnažna presuda.


NASLJEDNO PRAVO

 • Ugovori o doživotnom izdržavanju.
 • Ugovori o ustupanju i raspodjeli imovine za života.
 • Nasljedničke izjave.
 • Testamenti.

PORODIČNO PRAVO

 • Bračni ugovori.
 • Ugovori o raspodjeli zajedničke imovine stečene u braku.
 • Izjave o priznavanju očinstva i materinstva.

PRAVO NA NEKRETNINE

 • Ugovor o prodaji, pravni poslovi o prenosu ili sticanju vlasništva ili drugih stvarnih prava na nekretninama.
 • Ugovori o poklonu.
 • Ugovori o razamjeni nekretnina.
 • Ugovori o zasnivanju službenosti.
 • Ugovori o zasnivanju hipoteke (založnog prava) na nekretninama.
 • Sačinjavanje punomoći i drugih isprava u vezi prethodnih poslova.


PRIVREDNO PRAVO

Notarska obrada osnivačkih akata:

 • Osnivačka akta (ugovori i odluke) o osnivanja privrednih društava, ustanova, i drugih subjekata koji se upisuju u sudski registar;
 • Notarska ovjera potpisa osnivačkih akata jednočlanih d.o.o. sa 1KM osnivačkog uloga

Notarska potvrda statuta i izmjena osnivačkih akata:

 • Statut i izmjene statuta.
 • Izmjene osnivačkih akata usljed statusnih promjena i promjena podataka od značaja za pravni promet (promjena osnivača, povećanje ili smanjenje kapitala, promjena sjedišta, naziva, djelatnosti itd).
 • Kod izmjena osnivačkih akata i statuta notarski zapisnik ima karakter javne isprave i sprečava sporove članova društava.

Notarska obrada isprava o pravnim poslovima iz privrednog prava:

 • Ugovori privrednog prava mogu imati snagu izvršne isprave, što znači da stranke mogu dobiti izvršni otpravak originala i pokrenuti direktno sudsko izvršenje bez prethodnog vođenja sudskog spora.
 • Notar po sticanju ugovorenog uslova izdaje izvršni otpravak notarski obrađene isprave koja ide na direktno izvršenje putem suda, jer takav notarski obrađen ugovor ima u izvšnom postupku isti tretman kao i pravosnažna presuda.

Privredna društva su prepoznala značaj i ulogu notarski obrađenih ugovora sa klauzulom pristanka na neposredno prinudno izvršenje, gdje je to moguće (radi se o činidbama koje glase na novčane iznose ili zamjenljive stvari ili vrijedonosne papire), jer se u tom slučaju ne vodi sudski postupak o dokazivanju novčane obaveze jednog od ugovarača, nego notarska isprava predstavlja izvršni naslov i podobna je za izvršenje.


OVJERE FOTOKOPIJA, PREPISA I POTPISA

 • Ovjera svih vrsta isprava (lična karta, pasoš, izvod iz matične knjige, svjedočanstvo, diploma…).
 • Ovjera prepisa (čl.88).
 • Ovjera izvoda iz trgovačkih registara ili poslovnih knjiga.(čl.89).
 • Ovjera potpisa (čl.90).
 • Ovjera ugovora o zakupu poslovnih prostorija i stanova.
 • Ovjera raznih vrsta izjava.
 • Ovjera ugovora o prodaji motornih vozila…

IZDAVANJE RAZNIH VRSTA POTVRDA

 • Potvrda o trenutku predočavanja nekog pismena (čl.91).
 • Potvrda o životu nekog lica (čl.92).
 • Potvrda o ovlašćenju za zastupanje (čl.93).
 • Potvrda o drugim činjenicama iz registra (čl.94).
 • Potvrđivanje zaključaka organa pravnog lica (čl.95).
 • Potvrda drugih činjenica (čl.96)…

POSLOVI PO NALOGU SUDA ILI ORGANA VLASTI

 • Popis i pečaćenje ostavinske imovine i stečajne mase (čl.67)
 • Procjene i javne prodaje pokretnih stvari i nekretnina u vanparničnom postupku, naročito dobrovoljne prodaje.
 • Razdioba prodajne cijene u izvršnom postupku.

ČUVANJE (DEPONOVANJE)

 • Čuvanje i predaja isprava (čl.107)
 • Čuvanje gotovog novca i vrijedonosnih papira (čl. 109)