Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) mr Dragan Stanković održao je danas u sjedištu Uprave sastanak sa dr Borislavom Radićem, predsjednikom Notarske komore Republike Srpske.

Na sastanku je razgovarano o prevazilaženju problema u vezi sa dostavljanjem potpunih predmeta od strane notara nadležnim područnim jedinicama i kancelarijama RUGIPP-a na provođenje u javnim evidencijama o nepokretnostima koji se prevashodno odnosi na dostavljanje potpuno i pravilno popunjenog Upitnika za upis u Registar cijena nepokretnosti kao pratećeg akta uz notarski ugovor.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske propisano je da je uz notarski ugovor potrebno dostaviti popunjen Upitnik o upisu stvarnog stanja o prometovanim nepokretnostima u Registar cijena nepokretnosti.

Direktor RUGIPP-a mr Dragan Stanković tokom sastanka istakao je da je potrebno građanima i drugim korisnicima što više olakšati procedure pri upisu u javne evidencije o nepokretnostima na osnovu notarskih ugovora. Takođe, dodao je da je potrebno u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru nepokretnosti Republike Srpske da stranka koja je učesnik u prometu pravilno i potpuno ispuni Upitnik o upisu stvarnog stanja prometovanih nepokretnosti u Registar cijena nepokretnosti a Upitnik ovjerava notar i zajedno sa ugovorom dostavi nadležnoj područnoj jedinici RUGIPP-a na provođenje kompletan predemet i da na taj način olakšaju proceduru strankama.

Predsjednik Notarske komore Republike Srpske dr Borislav Radić rekao je da je potrebno naći rješenje za prevazilaženje ovog problema i izrazio spremnost Notarske komore Republike Srpske za saradnju sa RUGIPP-om na pronalaženju rješenja.

Jedan od zaključaka sa ovog sastanka je da se u narednom periodu održi operativni sasatanak nadležnog sektora u RUGIPP-u sa predstavnicima Notarske komore Republike Srpske s ciljem rješavanja ovog problema.

Pomoćnik direktora za evropske integracije, međunarodne projekte i poslove tržišta nepokretnosti Jasenko Nedinić rekao je da je RUGIPP napravio veliki iskorak u vezi kompletne procedure za popunjavanje upitnika o upisu stvarnog stanja prometovanih nepokretnosti u Registar cijena nepokretnosti i da je upitnik maksimalno pojednostavljen kao i da oko 85 % notara dostavlja potpune predmete na provođenje u javnim evidencijama.

Tokom sastanka istaknuto je da RUGIPP kontinuirano vrši obuku zaposlenih u vezi sa  aktivnostima koje se odnose na Registar cijena nepokretnosti, kao i to da je pomenuti upitnik dostupan na veb stranici RUGIPP-a.

Stanković je upoznao učesnike sastanka da se približio početak implementacije uvođenja sistema masovne procjene vrijednosti nepokretnosti a osnovni preduslov za procjenu vrijednosti nepokretnosti je tačan i ažuran Registar cijena nepokretnosti. To je moguće ostvariti samo pravilnim i potpunim popunjavanjem Upitnika o upisu stvarnog stanja prometovanih nepokretnosti u Registar cijena nepokretnosti.

Na kraju sastanka Stanković je izrazio spremnost RUGIPP-a da radi na jačanju saradnje sa Notarskom komorom Republike Srpske.

Sastanku su prisustvovali i Milka Đaković, predsjednik Skupštine Notarske komore Republike Srpske, Aleksandar Deurić, v.d. pomoćnika direktora za osnivanje katastra nepokretnosti, Dejan Đukanović, pomoćnik direktora za poslove nadzora i Boris Krčmar, pomoćnik direktora za pravne, kadrovske i opšte poslove.

Preuzeto sa: https://www.rgurs.org/sr-lat/vijesti/257