Notarijat je jedna od najstarijih pravničkih profesija, čiji počeci su zabilježeni još u rimskom pravu i koja u većini zemalja Evrope ima dugu pravnu tradiciju i značajan ugled.

GRAĐANSKO

PRAVO

NASLJEDNO

PRAVO

PORODIČNO

PRAVO

PRAVO NA

NEKRETNINE

PRIVREDNO

PRAVO

OVJERE I

POTVRDE

Poslijednje novosti:

Ministarstvo pravde RS – Konkurs za izbor notara

Ministarstvo pravde RS – Konkurs za izbor notara

Ministarstvo pravde Republike Srpske, na osnovu člana 8. Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 28/21) i člana 2. Pravilnika o sprovođenju konkursa za izbor notara („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 52/21). Rok...

Glas Srpske 26.03.2024. – Konkurs za izbor notara

Glas Srpske 26.03.2024. – Konkurs za izbor notara

Glas Srpske - Anita Janković Rečević 26.03.2024 Notari bježe od malih sredina BANjALUKA - Ministarstvo pravde RS u potrazi je za notarima u 40 lokalnih zajednica za koje su mahom i ranije raspisivani konkursi, ali su mjesta ostala upražnjena jer, tvrde upućeni,...

Оbavještenje

Оbavještenje

Dana 10.03.2024. godine sa radom je prestao notar Savić Miloš sa službenim sjedištem u Šamcu. Zahvaljujemo se notaru Savić Milošu na doprinosu koji je dao notarskoj službi u Republici Srpskoj i radu Notarske komore Republike Srpske kao notar, predsjednik i član...

Svaka stranka slobodno bira notara,
jer je notar nezavisan i nepristrasan.

Ciljevi koje ostvaruje notarijat kao dio pravnog sistema Republike Srpske

Pravna sigurnost

Notarska služba ustanovljena na principima latinskog notarijata u svakoj zemlji doprinosi boljem funkcionisanju pravne džave. Notarska obrada isprava, naročito u oblastima prometa nepokretnosti, registracije poslovnih subjekata je najznačajniji segment rada notara kojim se obezbjeđuje veoma visok stepen pravne sigurnosti. Ovim putem se obezbjeđuje povjerenje i ažurnost javnih registara, pospješuje se ekonomski razvoj, predupređuju se dugi i skupi sporovi, kao i velike štete po građane, privredna društva i državu. Sa notarskom djelatnošću u oblastima prometa nekretnina rizici su svedeni na najmanju moguću mjeru.

Rasterećenje pravosuđa i organa javne uprave

Jedan od osnovnih ciljeve notarske službe je rasterećenje pravosuđa i organa javne uprave u onim poslovima koji su u skladu sa prirodom notarske službe. Rasterećenje sudova se postiže indirektno putem izbjegavanja sporova na osnovu notarski obrađenih isprava (preventivno pravosuđe) direktno putem prenošenja određenih nadležnosti na notare iz oblasti vanpaničnog sudstva. Notarska služba u Republici Srpskoj pruža mogućnost još većeg rasterećenja pravosuđa u vanparničnoj oblasti, naročito u oblastima povjeravanja od strane suda, a na osnovu zakona, nespornih ostavinskih postupaka i drugih vanparničnih postupaka.

Ažurnost i pouzdanost javnih registara

Notarima je dato u isključivu nadležnost vršenje notarske obrade isprava o pravnim poslovima koji za predmet imaju sticanje prava vlasništva i drugih stvarnih prava na nekretninama, kao i osnivačkih akata privrednih društava. Izbjegnute su prevare i štete po građane i državu u oblastima prometa nekretnina i osnivanja poslovnih subjekata. Sve notarske isprave se provode u javnim registrima, a sam postupak upisa u javne registre je ubrzan zbog dokazne snage, kvaliteta i tačnosti notarskih isprava. U tom pogledu ostvarena je veoma kvalitetna saradnja sa javnim registrima čija ažurnost i kvalitet rada upotpunjuje pravnu sigurnost.

Ekonomičnost i efikasnost

Notari kao nosioci javne službe u praksi pružaju efikasnu i ekonomičnu pravnu uslugu. Naime, svi poslovi koji su u nadležnosti notara veoma brzo se završavaju pa nema dugotrajnog čekanja. Zatim, notarski obrađenim ispravama koje mogu biti i izvršne isprave, izbjegavaju se sporovi i preskaču se eventualni dugi parnični postupci, a učesnicima u pravnom prometu štedi vrijeme i novac.